بازدید:
تاريخ : 1396/09/29
جمع آوری کمک های مردمی برای مردم زلزله زده استان کرمانشاه با حضور تمام اعضای پایگاه؛وسایلی از نظیر پتو،لباس،کنسرو،آب معدنی و... .